Το νομοθετικό σώμα του Ιλινόις ψηφίζει νόμο για άδεια μετ‘ αποδοχών για όλους τους εργαζομένους

1
Το νομοθετικό σώμα του Ιλινόις ψηφίζει νόμο για άδεια μετ‘ αποδοχών για όλους τους εργαζομένους

Στις 10 Ιανουαρίου 2023, το νομοθετικό σώμα του Ιλινόις ενέκρινε την Νόμος για άδεια μετ‘ αποδοχών για όλους τους εργαζομένους (ο «Νόμος»), που απαιτεί από τους εργοδότες του Ιλινόις να παρέχουν τουλάχιστον 40 ώρες άδειας μετ‘ αποδοχών ετησίως για χρήση για οποιονδήποτε λόγο. Ο Κυβερνήτης Pritzker ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει τον Νόμο σε νόμο, καθιστώντας τον σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024. Αυτή είναι μια σημαντική ενημέρωση για τους εργοδότες του Ιλινόις και θα παρέχει στους περισσότερους υπαλλήλους του Ιλινόις άδεια μετ‘ αποδοχών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Οι βασικές διατάξεις του νόμου είναι οι ακόλουθες:

Καλυπτόμενοι Εργοδότες

Ο ορισμός του εργοδότη στον Νόμο είναι δανεισμένος από τον Νόμο πληρωμής και είσπραξης μισθών του Ιλινόις („IWPCA“). Ο νόμος θα ισχύει για όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα όλων των μεγεθών και τις κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις. Ο Νόμος δεν ισχύει για σχολικές περιοχές που οργανώνονται βάσει του Σχολικού Κώδικα ή περιοχές πάρκων που οργανώνονται βάσει του Κώδικα Περιοχής Πάρκου.

Καλυπτόμενοι Υπάλληλοι

Ο ορισμός του εργαζομένου βάσει του νόμου είναι επίσης δανεισμένος από την IWPCA. Ο νόμος ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, με εξαίρεση: (1) εκείνους του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφάλισης ανεργίας για τους σιδηροδρόμους και του νόμου περί σιδηροδρομικής εργασίας. (2) ορισμένοι φοιτητές υπάλληλοι? και (3) βραχυχρόνιους υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αφήστε τη χρήση

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν άδεια μετ‘ αποδοχών είτε 90 ημέρες μετά την έναρξη της απασχόλησής τους είτε 90 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο.

Δεδουλευμένη, Προεφοδιασμός και Μεταφορά άδειας

Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν μία ώρα άδεια μετ‘ αποδοχών για κάθε 40 ώρες εργασίας, έως και 40 ώρες ετησίως. Το δεδουλευμένο θα ξεκινήσει είτε με την έναρξη της απασχόλησης είτε την 1η Ιανουαρίου 2024, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να επιλέξουν να φορτώσουν εκ των προτέρων 40 ώρες άδειας μετ‘ αποδοχών (ή το αναλογικό ποσό των κερδών του εργαζόμενου εάν συγκεντρώνονταν κατά τη διάρκεια του έτους) την πρώτη ημέρα απασχόλησης του εργαζομένου ή την πρώτη ημέρα μιας καθορισμένης δωδεκάμηνης περιόδου.

Οι καλυπτόμενοι υπάλληλοι μπορούν να μεταφέρουν οποιαδήποτε δεδουλευμένη, αχρησιμοποίητη άδεια μετ‘ αποδοχών στο τέλος του έτους. Ωστόσο, οι εργοδότες που επιλέγουν να φορτώσουν εκ των προτέρων τον ελάχιστο αριθμό ωρών άδειας μετ‘ αποδοχών δεν απαιτείται να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να μεταφέρουν άδεια μετ‘ αποδοχών από έτος σε έτος. Εάν ένας εργοδότης προβλέπει τη μεταφορά άδειας μετ‘ αποδοχών, μπορεί να περιορίσει τη χρήση της άδειας μετ‘ αποδοχών από έναν εργαζόμενο σε 40 ώρες ετησίως.

Λόγοι χρήσης και Απαιτούμενη ειδοποίηση

Μπορεί να ληφθεί άδεια μετ‘ αποδοχών για οποιοδήποτε λόγο. Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να παρέχουν στους εργοδότες τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να πάρουν άδεια και οι εργοδότες δεν μπορούν να απαιτήσουν από τους εργαζομένους να προσκομίσουν έγγραφα ή πιστοποίηση για την υποστήριξη της άδειας τους.

Ωστόσο, εάν η χρήση της άδειας μετ‘ αποδοχών από έναν εργαζόμενο είναι προβλέψιμη, ο εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από τον εργαζόμενο να παράσχει ειδοποίηση 7 ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήψη της άδειας. Εάν η χρήση της άδειας από τον εργαζόμενο δεν είναι προβλέψιμη, ο εργαζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει το συντομότερο δυνατό. Εάν ένας εργοδότης επιλέξει να απαιτήσει ειδοποίηση άδειας όταν είναι άδεια δεν προβλέψιμο, πρέπει να παρέχει μια γραπτή πολιτική που να περιέχει τις διαδικασίες για έναν εργαζόμενο για την παροχή αυτής της ειδοποίησης.

Τήρηση αρχείων

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δημιουργούν και να διατηρούν αρχεία που τεκμηριώνουν τις ώρες εργασίας, τις άδειες που έχουν συγκεντρωθεί και τις ληφθείσες και τα υπόλοιπα αδειών μετ‘ αποδοχών για τουλάχιστον τρία χρόνια. Οι εργοδότες πρέπει επίσης να επιτρέψουν στο Υπουργείο Εργασίας του Ιλινόις („IDOL“) πρόσβαση στα αρχεία. Οι εργοδότες που παρέχουν άδεια σε δεδουλευμένη βάση πρέπει να παρέχουν ειδοποίηση για το ποσό της άδειας που συγκεντρώθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από έναν εργαζόμενο κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου.

Απαιτήσεις δημοσίευσης

Οι εργοδότες πρέπει να δημοσιεύουν, σε μια περιοχή όπου συνήθως αναρτώνται άλλες ειδοποιήσεις, μια ειδοποίηση που συνοψίζει τις απαιτήσεις του νόμου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υποβολή χρέωσης στο IDOL. Η προκήρυξη θα συνταχθεί από το IDOL. Οι εργοδότες που έχουν εργατικό δυναμικό που αποτελείται από ένα σημαντικό μέρος εργαζομένων που δεν γνωρίζουν τα αγγλικά πρέπει να ζητήσουν ξεχωριστή ειδοποίηση από το IDOL. Οι παραβιάσεις των απαιτήσεων απόσπασης θα επιβάλλουν στους εργοδότες πρόστιμο 500 $ για την πρώτη παράβαση και 1.000 $ για κάθε επόμενη παράβαση.

Αντίποινα

Ο νόμος απαγορεύει στους εργοδότες να προβαίνουν σε δυσμενείς ενέργειες κατά των εργαζομένων για: (1) άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του νόμου. (2) αντίθετες πρακτικές που ο εργαζόμενος πιστεύει ότι παραβιάζουν τον Νόμο. ή (3) υποστήριξη της άσκησης των δικαιωμάτων τους βάσει του Νόμου από άλλους. Ο νόμος απαγορεύει επίσης στους εργοδότες να θεωρούν τη χρήση της άδειας βάσει του νόμου ως αρνητικό παράγοντα σε αποφάσεις απασχόλησης που αφορούν πειθαρχία, προαγωγή ή αξιολόγηση.

Ποινικές ρήτρες

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο IDOL εντός τριών ετών από την εικαζόμενη παραβίαση του νόμου από έναν εργοδότη. Οι εργοδότες που διαπιστώνεται ότι έχουν παραβιάσει τον Νόμο υπόκεινται σε πραγματικές ζημίες, αποζημιώσεις, αμοιβές/έξοδα δικηγόρων, αστικές ποινές και δίκαιη ελάφρυνση. Επιπλέον, ένας εργοδότης που παραβιάζει τον Νόμο θα υπόκειται επίσης σε αστική ποινή 2.500 $ για κάθε ξεχωριστό αδίκημα.

Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στο Ιλινόις θα πρέπει να επανεξετάσουν τις τρέχουσες πολιτικές αδειών τους για συμμόρφωση με τον Νόμο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Schreibe einen Kommentar